Trenerzy sprzedaży o motywacji!

2018-12-06

Trenerzy sprzedaży są zdania, iż motywacja zajmuje szczególne miejsce!


W opinii trenerów sprzedaży motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy działania uruchamiające jego aktywność. We wczesnych teoriach instynktów zachowania uważano za determinowane strukturą biologiczną. Sądzono, że instynkty odpowiadają nie tylko za uruchomienie danego zachowania, lecz również za jego kierunek oraz wytrwałość. Żyjemy dzięki temu, że nam się chce żyć. Motywacja jest więc tym, co nas wprawia w ruch, co sprawia, że mamy jakieś cele i decydujemy się na ich realizację.


Trenerzy sprzedaży http://tomaszkalko.pl/oferta/szkolenia-ze-sprzedazy świadomi są, że motywacja to zespół czynników skłaniających nas do inicjowania, ukierunkowania i podtrzymywania określonej działalności. Liczba motywów, które wpływają na nasze myślenie i działanie jest bardzo duża, jednak socjologowie uważają, że dwa motywy społeczne są ważne szczególnie. Pierwszy dotyczy potrzeby posiadania słuszności, dotarcia do prawdy i zachowania się odpowiedniego do sytuacji. Drugi natomiast to potrzeba podtrzymania poczucia własnej wartości. Oba te motywy często pozostają ze sobą w sprzeczności. Zgodnie z opiniami motywowanie to wpływ społeczny, którego celem jest skłonienie do lepszej pracy


Skuteczność motywowania zależy od cech ludzi, na których bodźce są skierowane a więc od charakterystyki ich osobowości, przyswojonych wzorów kulturowych, poziomu wiedzy i umiejętności. Ludzie różnią się swoimi cechami, a ponadto cechy te nie są niezmienne; ulegają one zmianom pod wpływem rozmaitych okoliczności. Bodźce skutecznie oddziałujące na danego pracownika w danym czasie mogą być zupełnie nieskuteczne, gdy zastosuje się je do innych pracowników lub do tego samego pracownika w innym czasie. Stwierdzenie to oznacza podstawową trudność w projektowaniu systemu bodźców, które powinny być zarówno zindywidualizowane, jak i zmienne w czasie.


W systemie motywowania jest istotny dobór motywatorów w odniesieniu do indywidualnych cech firmy. System motywacyjny, stanowi zespół oddziaływań ukierunkowanych na pracowników oraz przedsięwzięć zwiększających komfort na stanowiskach pracy oraz innych czynników pracy, które wyzwalają pomysłowość, inicjatywę i zaangażowanie zatrudnionych pracowników na rzecz realizacji misji i celów przedsiębiorstwa


Każda organizacja powinna stworzyć własny system motywacyjny, dostosować go do pracowników, specyfiki wykonywanego zajęcia oraz możliwości. System motywacyjny opiera się na środkach motywacyjnych. Każda organizacja powinna stworzyć własny system motywacyjny, dostosować go do pracowników, specyfiki wykonywanego zajęcia oraz możliwości. System motywacyjny opiera się na środkach motywacyjnych. 


Jak widać powyżej do pierwszych środków motywacyjnych trenerzy sprzedaży zaliczają środki przymusu, podstawowymi formami są nakazy, rozkazy, polecenia oraz zalecenia. Zakładają podporządkowanie zachowań pracownika interesom i woli kierownika.


Nie spełnienie przez pracownika danych mu wytycznych grozi karami, które mają zmienić jego zachowanie. Autor zaznacza również że za duże kary mogą powodować odwrotny skutek. Nie są pozytywnie odbierane przez pracowników, a zbyt wielka ilość środków przymusu, choć jest istotna w tworzeniu systemu motywacyjnego, może prowadzić do dezintegracji procesu motywującego. Do środków motywacyjnych zalicza się również środki zachęty. Literatura przedmiotu informuje, że w przeciwieństwie do środków przymusu posiadają pozytywny ładunek motywujący. System opiera się przede wszystkim na nagradzaniu pracownika za dobre wyniki. System nagradzania powinien być jasny i zrozumiały dla pracownika. Zadaniem środków perswazji jest pobudzenie pracownika poprzez sferę umysłową, dotarcie do tak zwanej motywacji wewnętrznej, zgodnie z maksymą, iż prawdziwa motywacja to nie ta, którą ktoś ci narzuci z zewnątrz, ale ta, którą narzucisz sobie sam. Formy przyjmowane przez środki perswazji to apel, rozmowa, negocjacje, doradztwo, trening, informowanie, sugerowanie, naprowadzanie


W opinii trenerów sprzedaży wciąż wprowadza się nowe koncepcje motywowania. Dzieje się tak, ponieważ zrozumiano, iż znajomość kompetencji motywowania to klucz do sukcesu organizacji. Motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu