Call center a świadczone usługi

2018-12-07

Call center usługi to doskonałe rozwiązanie w zderzeniu z prawami konsumenta


Dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży internetowej i telefonicznej konsument ma prawo zawierać umowy na odległość, co niesie ze sobą brak możliwości wcześniejszego bezpośredniego kontaktu z produktem. Ustawodawca umożliwił i uregulował konsumentowi możliwość odstąpienia od takiej umowy wprowadzając szereg uprawnień, jeżeli mówimy o call center usługi http://www.ideacc.pl/. Podstawowym prawem konsumenta jest możliwość odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa. 


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest jednym z rodzajów ochrony konsumenta. W polskim systemie prawnym konsumentowi jako jednostce słabszej w stosunku do przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zawarte jest ono w wielu ustawach, z której najważniejszą jest ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku. Uchwalenie jej wynikało z przymusu implementacji dyrektywy unijnej mającej na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Zatem warto bliżej się przyjrzeć, jeżeli chodzi o call center usługi.


W Polskim porządku prawnym możemy rozróżnić dwa rodzaje umów zawieranych między konsumentem a przedsiębiorcą: umowa zawierana na odległość oraz umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Pierwsza z nich według ustawy z dnia 30 maja 2014 roku oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


Ustawa z dnia 30 maja 2014- o prawach konsumenta, art. 2 pkt 1. Najbardziej popularnym przykładem dla tych umów są zakupy różnego rodzaju rzeczy przez internet. Natomiast umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa oznacza umowę zawartą z konsumentem: „a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy”, „b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a”, „c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron”, „d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami”. Tak kształtuje się sprawa, jeżeli chodzi o aspekt call center usługi.


Ustawa z dnia 30 maja 2014- o prawach konsumenta, art. 2 pkt 3. W tym przypadku przykładem może być chyba coraz popularniejszy kontakt telefoniczny z konsumentem i zaproszenie go na pokaz np. naczyń podczas którego możliwy będzie zakup tych rzeczy. 


Umowa zawierana na odległość posiada dwie najważniejsze cechy. Pierwszą z nich jest to, że strona zawierają umowę bez jednoczesnej fizycznej obecności. Chodzi tutaj o to, że strony w momencie zawierania umowy nie są ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Tutaj ukazuje nam się druga cecha charakterystyczna. Polega ona na tym że ta umowa wynika z wykorzystania środków porozumiewania się na odległość w odniesieniu do call center usługi. Ciekawostką jest to, że ustawa o prawach konsumenta nie zawiera katalogu tych środków, jednak możemy je znaleźć w innej ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Jak możemy w niej przeczytać technikami porozumiewania się na odległość są w szczególności: formularze zamówienia niezaadresowane lub zaadresowane, listy seryjne w postaci drukowanej lub elektronicznej, różnego rodzaju reklamy prasowe lub telewizyjne, katalog, telefon, radio, telewizję, Internet, lub inne środki komunikacji elektronicznej, które zawarte są w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


W odniesieniu do call center usługi miejmy na uwadze, że w przypadku zawierania umów może być wykorzystany jednocześnie więcej niż jeden środek porozumiewania się. Warto zaznaczyć, że umowa zawierana na odległość to też taka umowa gdy konsument spotyka się z przedsiębiorcą w celu uzyskania informacji o towarach lub usługach jednak następnie negocjuje i zawiera umowę na odległość za pomocą wyżej wspomnianych środków. Natomiast umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa w odróżnieniu od umowy zawartej na odległość cechuje to, że jest zawierana przy jednoczesnej obecności stron.